Condicions de la garantia

De conformitat amb el disposat al Real Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, RALDA & FRIENDS SL garanteix que qualsevol producte adquirit a la Botiga Online de Ralda & Friends (https://www.raldafriends.com) es troba lliure de defectes en la seva fabricació o en els seus materials, en el moment de la seva compra i durant un període de dos anys (en els productes on s’hi indiqui, fins i tot més) a partir de la data de lliurament.

RALDA & FRIENDS SL (en endavant, RALDA & FRIENDS) respondrà, assumint les despeses necessàries, de tota falta de conformitat que es manifesti durant el període de garantia, sempre i quan es derivi de defectes en la fabricació o en els materials del producte adquirit, procedint a la seva reparació o substitució i en el cas que no sigui possible, a la devolució de l’import de l’adquisició.

Condicions de desistiment / devolució

Si el producte no és de la seva satisfacció, podrà procedir a la seva devolució en un termini de 15 dies, a comptar a partir de la data de recepció, sempre que estigui en perfecte estat, no alterat ni modificat, amb els seus accessoris, manuals i embalatge original i acompanyat del justificant de compra. De conformitat amb l’article 101 del vigent Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, les despeses d’enviament en cas de desistiment correran per compte del client. Un cop rebut el producte en els nostres magatzems (les adreces figuren a la part inferior de totes les pàgines de la Botiga), i prèvia comprovació de l’estat del mateix, RALDA & FRIENDS reintegrarà el seu import.

Informació sobre protecció de dades personals

En relació al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades, l’informem que les dades personals que ens faciliti per a executar la garantia o el desistiment / devolució seran emprades exclusivament per a tramitar-los i, posteriorment, eliminar-los.